hatimduasi.com
Hatim Duası

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarArapça Hatim Duası

Arapça Hatim Duası, Kur'an okumanın bir ibadet olduğu gibi dua da bir ibadettir. Dua da neden ve ne amaçla dua ettiğini, Allah'tan ne istediğini kişinin şuurlu olarak bilmesi gerekir. Ne istediğinin farkında olmadan, dua etmek doğru değildir. Belli şeyleri ezberleyerek, şiir okur gibi dua etmek mekruhtur. Dua, uyanık kalp ile yapılması gereken bir ibadettir. Bununla beraber Hatim duası olarak hazırlanmış, yüce Allah'ın son kelamı olan Kur'an'ı Kerim'i okumak, ecir ve sevabı en yüksek olan bir ibadet şeklidir. Hatta selef alimlerinin ifadelerine göre ibadetlerin içinde hiç birisi Kur'an okumanın yüceliği kadar değildir. Nitekim ayette de, Kur'an okumanın kişiye asla zarar ettirmeyecek bir kazanç olduğu belirtilmiştir. "Şüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazını dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda, onun istediği gibi harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler" Bir başka ayette ise müminler, gece yaşamlarını Kur'an ile meşgul olarak geçirdikleri için kendileriyle övünürler. "Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanıp Allah'ın ayetlerini okuyan kişilerdir"  Arapça Hatim Duası nedir, hatim Kur'an'ın tamamını okumak, mühürleyen, mühürleyici olan, sonuncu, Kur'an'ın tamamını okuduktan sonra yapılan dua anlamına gelir. Hatim mevlütler' den sonra okunan güzel bir duadır. Arapça Hatim Duasını ve Türkçe meali (Anlamı) nı beraber okuyalım.

Arapça Hatim Duası, Vel-'akibetü lil-müttekin. Vela'udvane illa alezzalimin. Ves-salatü ves-selamü 'ala Rasulina Muhammedin ve 'alihi ve sahbihi ecme'in. Rabbena takabbel minna inneke ente's-semi'ul-'alim. Ve tüb 'Aleyna ya Mevlana inneke ente't-tevvabür-Rahim. Vehdina ve veffikna ilel-hakkı ve ila tarikın müstekim. Bi beraketil-Kur'anil-'azim. Ve bi hürmeti men erseltehü rameten lil-a'lemin. Va'fü 'anna ya Kerim. Va'fü 'anna ya Rahim. Vağfir lena zünubena bi fadlike ve keramike ya ekramel-ekramin. Allhümme zeyyinna bi zinetil-Kur'an. Ve ekrimna bi kerametil-Kur'an. Ve şerrifna bi şerafetil-Kur'an. Ve elbisna bi hil'atil-Kur'an. Ve edhilnel-cennete bi şefaatil-Kur'an. Ve 'afina min külli belaid-dünya ve 'azabil-ahirati bi hurmetil-Kur'an. Verham cemi'a ümmet-i Muhammedin ya Rahimü ya Rahman. Allahümec'alil-Kur'ane lena fid-dünya karina. Ve fil-kabri munisa. Ve fil-kıyameti şefi'an ve 'ales-sırati nura. Ve ilel-cenneti rafika. Ve minennari sitran ve hicaba. Ve ilel-hayrati külliha delilen ve imama. Bi fadlike ve cudike ve keramike ya Kerim. Allahümmeh-dina bi hidayetil-Kur'an. Ve neccina minen-nirani bi kerametil-Kur'an. Verfa' deracatina bi fadiletil-Kur'an. Ve keffir 'anna seyyiatina bi tilavetil-Kur'an. Ya zel-fadli vel-ihsan. Allahümme tahhir kulubena. Vestur 'uyubena. Veşfi merdana. Vekdi duyunena. Ve beyyid vücuhena. Verfa' deracatina. Verham abaena. Verfiğ ümmehatina. Ve eslih dinena ve dünyana. Ve şeddid şemle a'daina. Vehfaz ehlena ve emvalena ve biladena min cemi'l-afati ve'l-belaya. Ve sebbit akdamena, ven-surna 'alel-kavmil-kafirin. Bi hurmetil-Kur'anil-azim. Allahümme belliğ sevabe ma kara'nahü. Ve nevir ma televnahü ila ruhi seyyidina Muhammedin sallallahü te'ala 'aleyhi ve selem. Ve ila ervahi cemi'ı ihvanihi minel-enbiyai vel-murselin. Salevatullahi ve selamühu 'aleyhim ecma'in. Ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etba'ıhi ve cemi'ı zürriyyatihi rıdvanullahi te'ala 'aleyhim ecma'in. Ve ila ervahi abaina ve ümmehatina ve ihvanina ve ehavatina ve evladına ve akribaina ve ehibbaina ve asdikaina ve esatizina ve limen kane lehü hakkun 'Aleyna ve li cemi'ıl-mü'minati vel-müslimine vel-müslimati, el-ahyai minhüm vel-emvati.

Arapça Hatim Duası

Ya kadiyel-hacati! Ya mücibed-d'avati! İstecib du'aena bi rahmetika ya erhamer-rahimin. Sübhane Rabbike Rabbil-'ızzeti 'amma yasıfün. Ve selamün 'alel-mürselin. Vel-hamdü lillahi Rabbil-'alemin. el-Fatiha.

Arapça Hatim Duasının Türkçe Meali (Anlamı),

 • Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir.
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S)'e, onun bütün ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun.
 • Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
 • Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın.
 • Bize hidayet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine.
 • Ey Kerim olan Allah! Bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan ALLAH! lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla.
 • Allah'ım! Bizi Kur'an süsü ile süsle. Kur'an ile bize lütfet! Kur'an ile bizi şereflendir. Kur'an elbisesini bize giydir.
 • Kur'an hürmetine bizi cennete koy. Kur'an hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru.
 • Ey Rahim Ey Rahman! Ümmet-i Muhammed'in tamamına merhamet et.
 • Allah'ım! Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. O'nu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl.
 • Kur'an hidayeti ile bizi hidayete eriştir. Kur'an'ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur'an hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey Lütuf ve ihsan sahibi!.
 • Allah'ım Kalplerimizi temizle. Kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver. Borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat. Derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet et. Annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah et.
 • Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle, kafir toplumlara karşı bize yardım et. Yüce Kur'an hürmetine.
 • Allah'ım! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hz. Muhammed (A.S)'in ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır.
 • Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evladımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır.
 • Ey ihtiyaçları gideren Allah! Ey dualara icabet eden Allah! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Dualarımızı kabul et. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun.
 • Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Fatiha denir ve Kur'an'ın birinci suresi (Fatiha) okunur.

"Allah herkesin dualarını kabul eylesin" Amin.Yayınlanma Tarihi : 10.2.2014 03:22:21

Arapça Hatim Duası Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Arapça Hatim Duası"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Kuranı Hatim Etmenin Faziletleri

Hayatımıza anlam katan ve ömrümüzü boşa geçirmediğimizi kanıtlayan ibadetlerden biri de Kur’an hafızlığıdır. Allah’ın kelamını okuyup ezberleyen ve Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) Sünnet-i Seniyyeleri istikametinde ha...

Hatim Duası Nasıl Yapılır

Hatim duası nasıl yapılır, hatim duası Kuran'ı Kerim baştan sona kadar hem dille, hem de kalple okunduktan sonra yapılmalıdır. Kuran'ı anlamak, düşünmek ve hayatımıza uygulamak gerekir. Hatim bittikten sonra, herkes kendi...

Arapça Hatim Duası

Arapça Hatim Duası, Kur'an okumanın bir ibadet olduğu gibi dua da bir ibadettir. Dua da neden ve ne amaçla dua ettiğini, Allah'tan ne istediğini kişinin şuurlu olarak bilmesi gerekir. Ne istediğinin farkında olmadan, dua etmek doğ...

Kısa Hatim Duası

Kısa Hatim Duası; Yarabbi! Rızai İlahın için okumuş olduğumuz Kuran-ı Kerimi meal kusurlarını kabul eyle. Kusurlarımız varsa meleklerinle tamam eyle. Allah'ım okumuş olduğumuz Kuran-ı Kerim'den hasıl olan sevabı evvelen bizzat, bi...

Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Hatim Duası, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Kasım - 2017